IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “SPORTA ORGANIZĀCIJAS VADĪTĀJS”

09.02.2019. 15:38

2019. gada 13. martā izglītības iestāde “Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” uzsāk izglītības programmas “Sporta organizācijas vadītājs” realizāciju ar mērķi dot iespēju apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaņas sporta organizāciju (sporta klubu/ sporta skolu) vadošajam personālam sporta organizācijas darbības nodrošināšanā.

Mācību sākums: 2019. gada 13. martā

Mācību laiks un ilgums: 10 nedēļas, trešdienās no 10.00 – 17.00

Mācību maksa: 300 euro

Mācību norises vieta: Brīvības gatve 333 (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija)

Mācību forma: teorētiski praktiskas nodarbības

Pieteikšanās: līdz 6. martam.

 

Programmas saturs:

1. Sporta organizācijas dibināšana un vadīšana (menedžments)

 • Valsts un nevalstisko sporta organizāciju sistēma Latvijā.
 • Organizācijas dibināšanas un darbības tiesiskais pamats.
 • Organizācijas vadības teorētiskais pamats.
 • Sporta organizācijas attīstības plānošana.
 • Sporta organizācijas darbības dokumentēšana (dokumentu izstrāde un noformēšana, darbs ar dokumentiem)
 • Sporta organizācijas darbības izvērtējums un analīze, SVID analīze.

 

2.Sporta tiesības

 • Darba likumdošana.
 • Līgumi ar sportistiem, to nodarbināšana. Strīdu risināšana sportā.
 • Sporta aģentu tiesiskais regulējums.
 • Civiltiesiskā, krimināltiesiskā un administratīvā atbildība sportā.
 • Sporta sacensību tiesiskais pamats.
 • Reklāmas tiesiskais regulējums.
 • Sports un cilvēktiesības.
 • Sporta tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā.
 • Spēļu rezultātu ietekmēšana.
 • Trešo pušu īpašuma tiesības.

 

3.Vadības psiholoģija

 • Vadības pamatprincipi un līderības teorijas.
 • Personāla vadīšanas iespējas, dažādu faktoru ietekme uz darbinieka uzvedību un darba rezultātu.
 • Personāla motivācija, motivēšanas metodes.
 • Organizācija, kā formāla grupa.
 • Darba grupa, komandas veidošana.
 • Vadītāja un padotā attiecības, grupa un personība.
 • Lēmumu pieņemšanas process, tā norises efektivitāte.
 • Konflikti komandā, to risināšana.
 • Vadības un līderības īpatnības sporta vidē.

 

4.Tirgzinības (mārketings)

 • Tirgzinību (mārketinga) būtība.
 • Produkts, produkta elementu analīze, klasifikācija sporta organizācijā.
 • Cenu noteikšanas politika un stratēģija.
 • Patērētājs un tā izturēšanās tirgū.
 • Tirgus izpētes nozīme tirgzinības (marketinga) stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā.
 • Tirgus izpētes process un praktiskais pielietojums. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi.
 • Tirgus segmentācija.
 • Sekundāro datu resursi un to analīze. Sekundāro datu pielietošana tirgus izpētes procesā.
 • Sponsorēšana.
 • Patērētāja lēmuma pieņemšanas process.

5.Finanšu vadība

 • Finanšu jēdziens un būtība, finanšu vadības nozīme organizācijas vadīšanā.
 • Organizācijas finanšu mehānisms.
 • Kredītiestāžu sistēma.
 • Finanšu instrumenti.
 • Vadības grāmatvedība.
 • Finanšu analīze.
 • Organizācijas darbības finanšu plānošana.

 

6. Sabiedriskās attiecības

 • Sabiedrisko attiecību nepieciešamība un būtība.
 • Sabiedrisko attiecību vieta sporta organizācijā.
 • Sabiedrisko attiecību stratēģija.
 • Sabiedrisko attiecību metodes.
 • Sabiedriskās attiecības krīzes situācijās.
 • Sabiedriskās attiecības sociālajos tīklos.
 • Sabiedriskās attiecības un publiskā uzstāšanās.

 

Programmas apguves kvalitātes novērtējums:

Izglītojamajam programmas apguve noslēdzas ar izstrādātu un aizstāvētu sporta organizācijas stratēģisko attīstības plānu. Programmu uzskata par apgūtu, ja plāns ir sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts.

Izglītojamajam, kurš apguvis programmu, tiek izsniegta apliecība par profesionālo pilnveidi.

 

 

 

 

 

 

«« Atgriezties